دکتر رضا کاویانی تبار

رئیس هیئت مدیره و مدیر داخلی کابین استیل

مهندس محمد مولایی فر

مدیر‌عامل شرکت کابین استیل

تقی مولایی فر

بنیان گذار شرکت کابین استیل

مهندس رضا ربیعی

مدیر طراحی و نقشه کشی CNC

مهندس وحید بگلربیگیان

مدیر فنی و مهندسی شرکت کابین استیل

رضا عباسی خواه

مدیر مالی

آقای یعقوب قره گوزلو

مدیریت و سر‍‍‍‍‍‍پرست کارگاه

مهندس رسول نوروزی

مدیر فنی و اجرایی CNC