• اجازه وارد کـردن تگ‌های html را ندارید.
  • آدرس‌های ایمیل و صفحات وب به صـورت اتـوماتیک به لینک تبـدیل می‌شـوند.
  • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.